jjbo

Câte ceva despre rugăciunile pentru cei adormiți (morți)

In Misionarism on noiembrie 22, 2008 at 1:03 pm

I

Când protestanții se ciocnesc de rugăciunile ortodocșilor pentru adormiți, cer un argument biblic. Însă în acest caz, ca și în mai multe – ei înșiși nu au niciun argument biblic ce ar fi împotriva rugăciunilor pentru adormiți. Nu citează niciun pasaj în care ar fi scris ”nu vă rugați pentru cei adormiți” (chiar sună confuz). Ci zic: ”Biblia nu spune nimic despre rugăciunile pentru cei adormiți”. Așadar – se lasă o tăcere, și fiind tăcere – când vorbim de rugăciunile pentru cei adormiți, vocea și-o spune tradiția de interpretare a Bibliei, modul în care s-a înțeles însăși rugăciunea, în protestantism și în Ortodoxie.

II

Protestanții au două argumente ce le îndreaptă în acest caz. Primul argument este această pildă:

20.      Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube,
21.     Poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui.
22.     Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat.
23.     Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui.
24.     Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.
25.     Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti.
26.     Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.
27.     Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu,
28.     Căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.
29.     Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei.
30.     Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi.
31.     Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.
(Sfânta Evanghelie după Luca XVI)

(această pildă este plină de înfricoșătoare învățături, – că, omul, odată murit – nu poate face absolut nimic pentru mântuirea sa; vă îndemnăm să citiți pilda în tâlcuirile altor Sfinți Părinți, aici însă, vom încerca umil, să ne referim nemijlocit la ceea ce ne interesează la adormiți)

Versetul din care protestanții desprind că este imposibilă trecerea din iad în rai, este următorul:
”26. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.”

Greu la prima vedere, dar totuși este lizibil: ”s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici…”, prăpastia a fost făcută pentru cei din iad și din Sânul lui Avraam nemijlocit. Ei dacă vor să se schimbe cu locurile – să nu poată. Cu alte cuvinte – limitarea este făcută exclusiv pentru cei din rai și din iad, pentru cei care voiesc să se schimbe cu locul. La rugăciunile altora însă, spre a trece pe apropiații noștri din iad în Rai – ar putea fi alt efect, și să nu uităm – ceea ce e cu neputință pentru păcătoșii de oameni, este cu putință la Dumnezeu.

Menționăm – Biserica nu se roagă pentru necreștinii adormiți, nici pentru sinucigași, iar când se roagă pentru cei ce nu au fost în tocmai creștini, știind faptul că adormiții nu își pot schimba locul din iad în rai, ei nu și-l pot schimba, ajungem la cuvintele: ”Ce nu e cu putință pentru om, e cu putință la Dumnezeu”, și iarăși: ”Mult poate rugăciunea dreptului” (Iacov 5, 16).

Aici însă vorbim despre cei care în viață nu au fost creștini ”pe deplin”, care  ar fi putut aștepta Judecata acum, din iad.

III

O altă confuzie cu care se confruntă protestanții este faptul că – cei ce au adormit întru nădejde – se află în Rai, pentru ce să ne rugăm pentru cei ce sunt deja în Rai?
Să nu uităm însă că nu putem spune că toți creștinii au ajuns 100 % în Rai:

13.       Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde,
14.     Pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El.
(1 Tesaloniceni 4:13)

Cuvintele sunt: ”nădejde”, iar la sfârșit scrie – ”mângâiați-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte.” (1 Tesaloniceni 4:18)
Adică nu putem spune 100 % despre cineva din creștini va fi în Rai, totul e în mâna Domnului, din mila Sa, e o nădejde.

Și cu toate astea, rugăciune ortodoxă CLASICĂ pentru adormiți – e pentru sfinți, e pentru creștini, pentru cei care se odihnesc în Domnul. Aici intervine o introducere în paradoxuri, în lucruri care încă nu sunt cunoscute de noi, păcătoșii, până la urmă.

Diaconul misionar Andrei Kuraev, fiind într-o dispută cu un omolog de altă confesiune, referitor la rugăciunile pentru răposați, vorbea despre faptul că rugăciunea este o taină în sine. Menționând versetul: ”Deci nu vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru de cele ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să cereţi voi de la El.” (Matei 6:8), deși Tatăl știe dinainte ce cerem, suntem îndemnați să ne rugăm mult – de către apostoli. Deci rugăciunea e o taină și nu poate fi discutată – e pentru morți sau pentru vii.

Aici vom merge mai departe.

Protestanții spun: ”E un nonsens.. m-aș ruga, dar pentru ce? O să le facă mai ușoară cununa în Rai?”. Cu alte cuvinte – dacă ei sunt în Rai, împlinindu-se promisiunea, și urmând să primească acceptare la Judecată, la ce mai e nevoie de rugăciune pentru ei? Vom prezenta însă o analogie foarte interesantă. Citiți atent:

18.       Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.
19.     Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.
(Psalmul 33)

18.       Ştim că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuieşte; ci cel ce s-a născut din Dumnezeu se păzeşte pe sine, şi cel rău nu se atinge de el.
(1 Ioan 5)

25.       De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?
26.     Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?
27.     Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot?
28.     Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc.
29.     Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
30.     Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
31.     Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?
32.     Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.
33.     Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.
34.     Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.
(Matei 6)

Fiind cunoscut faptul că cei ce urmează pe Domnul nu vor cădea în pericole, știind că Dumnezeu are grijă de fiecare din noi, că fiecare fir de păr e numărat la Domnul, totuși:

30.      Dar vă îndemn, fraţilor, pentru Domnul nostru Iisus Hristos şi pentru iubirea Duhului Sfânt, ca împreună cu mine să luptaţi în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine,
31.     Ca să scap de necredincioşii din Iudeea şi ca ajutorul meu la Ierusalim să fie bine primit de către sfinţi,
32.     Ca să vin la voi cu bucurie prin voia lui Dumnezeu şi să-mi găsesc liniştea împreună cu voi.
(Romani 15)

18.      Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.
19.     Rugaţi-vă şi pentru mine, ca să mi se dea mie cuvânt, când voi deschide gura mea, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei,
20.     Pe care o binevestesc, în lanţuri, ca să vorbesc despre Evanghelie, fără sfială, precum şi trebuie să vorbesc.
(Efeseni 6)

Așadar, ceea ce desprindem din aceste versete e următorul lucru – deși la Dumnezeu avem fiecare numărat fiecare fir de păr din cap, deși suntem în palmele Domnului – noi suntem îndemnați să ne rugăm unul pentru altul. Rugăciunea vine ca o exprimare a dragostei.

Era o întâmplare biblică în care părinții cereau ajutor de la fiu, iar fiul spunea ”Dumnezeu să te ajute”, pe aceștea Domnul nostru Iisus Hristos i-a numit fățarnici. Trebuie să ne implicăm mereu pentru oameni, deși ei sunt ajutați de Domnul.

Această situație e similară cu rugăciunile pentru adormiți – deși nădăjduim că cei creștini vor nimeri în Rai – noi ne rugăm pentru ei. Și egalăm Pământul cu cerul.

Uitați-vă:

18.       Ştim că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuieşte; ci cel ce s-a născut din Dumnezeu se păzeşte pe sine, şi cel rău nu se atinge de el.
(1 Ioan 5)

18.      Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toți SFINȚII.
(Efeseni 6)

Rugăciunea pentru sfinți – care se păzesc și sunt păziți – e de neînțeles, la fel ca și rugăciunea pentru adormiți, care în mare parte sunt în Rai.

Cu alte cuvinte, ar putea avea loc un asemenea dialog dintre un ortodox și un protestant:

”Orice creștin adormit va ajunge în Rai, și de acolo în Împărăția Lui Dumnezeu, la ce să ne rugăm pentru ei?”
”Orice creștin VIU va ajunge în Rai?”
”Da.”
”Păi dacă orice creștin viu va ajunge în Rai, la ce să ne rugăm pentru ei?”

Egalăm cerul cu Pământul.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De asemnea, ca o completare, menționăm:

3.       Şi fiind El în Betania, în casa lui Simon Leprosul, şi şezând la masă, a venit o femeie având un alabastru, cu mir de nard curat, de mare preţ, şi, spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul lui Iisus.
4.     Dar erau unii mâhniţi între ei, zicând: Pentru ce s-a făcut această risipă de mir?
5.     Căci putea să se vândă acest mir cu peste trei sute de dinari, şi să se dea săracilor. Şi cârteau împotriva ei.
6.     Dar Iisus a zis: Lăsaţi-o. De ce îi faceţi supărare? Lucru bun a făcut ea cu Mine.
7.     Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi şi, oricând voiţi, puteţi să le faceţi bine, dar pe mine nu Mă aveţi totdeauna.
8.     Ea a făcut ceea ce avea de făcut: mai dinainte a uns trupul Meu, spre înmormântare.
9.     Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia, în toată lumea, se va spune şi ce-a făcut aceasta, spre pomenirea ei.
(Marcu 14)

Atenție – oriunde se va propovădui Evanghelia, în toată lumea – aceasta presupune și o dimensiune temporală, pentru că propovăduirea Evangheliei în toată lumea – presupune câteva sute de ani. Iar peste câteva sute de ani – femeia va deceda, și dacă va deceda, totuși Mântuitorul spune în sens benefic: ”se va spune și ce-a făcut aceasta, spre pomenirea ei”; cu alte cuvinte – pomenirea ei, în timp ce e vie și după ce moare – e pentru binele ei.

Iată asemenea rugăciuni de Taină – pentru adromiți, a moștenit Biserica Ortodoxă, rugăciuni prin care se manifestă și crește dragostea în noi. Biserica Ortodoxă e dreapta continuare a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos. Sperăm că am putut cât de cât să vă luminăm.

Și înainte de orice dubiu față de vreo dogmă, să nu uitați – Biserica este stâlp și întărire a adevărului. (1 Timotei 3:15)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor!
Amin!

Reclame
  1. Daca nu ti ai valorificat aceasta sansa aici pe acest pamant cat ai fost in viata,in nici un caz nu cred ca mai ai sanse dupa moartea fizica.Biblia este foarte clara in acest sens si comentariile in latura aceasta sunt de prisos.Sa nu ne inselam singuri.Dumnezeu este intr-adevar dragoste ,dar este si drept.
    Scriptura ne da destule argumente si nu cred ca e cazul sa improvizam din traditii si obiceiuri,care nu fac altceva decat sa ne amageasca,sa fim treji si sa nu dam curs lucrarilor neroditoare ale intunericului,ba mai degraba ar trebui sa le osandim(Efeseni 11).
    Domul sa na dea intelepciunea de care avem nevoie!!!

  2. …ati luat Cuvantul lui Dumnezeu si l-ati intors in favoarea unor invataturi omenesti,obiceiuri pagane,traditii s.a.m.d….!

  3. Daca este vorba despre pomenirea,rugaciunea pentru morti,-eu nu sunt teolog dar ma intreb ce cautau femeile(minorositele)la mormantul lui Hristos dupa ingropaciune?In alta ordine de idei tot dupa parerea mea,- judecata daca este sau va veni, numai D/l Dumnezeu o face iar locul unde merg sufletele numai D/l stie nu noi pamintenii indiferent cita carte am citit ca de creat n/am creat nimic nici unul.In consecinta eu ma rog si ma voi ruga spre irtarea pacatelor celor vi si celor morti pomenindu/i ca mi/au fost deo vita.La fel voi aduce jerfe asa cum a zis D/l conform noului testament piinea si vinul si dupa obiceiul locului si alte produse din truda mea.Asa sa ne ajute bunul D/zeu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: